ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบผู้แทนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องอาหาร เรื่องสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพของชาติต่อไป