ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมศิลปากร ในด้านการอนุรักษ์จิตรกรรม ประติมากรรม และโบราณสถานของไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมศิลปากร ในด้านการอนุรักษ์จิตรกรรม ประติมากรรม และโบราณสถานของไทย

กรมศิลปากร

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา สนับสนุนงบประมาณการทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมศิลปากร ในด้านการอนุรักษ์จิตรกรรม ประติมากรรม และโบราณสถานของไทย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และผู้บริหารกรมศิลปากร รับมอบเงินจาก มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เพื่อสนับสนุนงบประมาณการทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมศิลปากร ในด้านการอนุรักษ์จิตรกรรม ประติมากรรม และโบราณสถานของไทย ประจำปี ๒๕๖๖

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยโครงการจะดำเนินการจัดอบรมบุคลากร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทรีธารา ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง