ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคเพื่อการดำเนินกิจการของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริจาคเพื่อการดำเนินกิจการของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างหลากหลายในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในเดือนกรกฎาคมได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมให้กับหน่วยงาน 5 แห่ง จำนวน 1 ล้านบาทต่อแห่ง   เพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

1.    มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

2.    มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

3.    มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4.    มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

5.  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ กรุงเทพมหานคร อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิขาเทียมได้ช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ เป็นจำนวนมากกว่า 30,000 ราย โดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา เพื่อให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ยังสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ