ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับกรมศิลปากร ในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานของไทย

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับกรมศิลปากร ในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานของไทย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

 หนึ่งในความภาคภูมิใจ ของการได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ให้กลับมาสง่างาม และทรงคุณค่าอีกครั้ง

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร คือ 1 ใน 6 ของพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณ เป็นที่พำนักของพระสงฆ์สามเณรมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และยังเป็นที่ตั้งของ “มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์


แต่สถานที่ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์แห่งนี้ กลับมีสภาพชำรุดทรุดโทรมในปัจจุบัน นั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เข้าไปสนับสนุน งบประมาณ 12 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะกุฏิ คณะ 3 โดยร่วมมือกับกรมศิลปากร เพื่อฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง สวยงามตามแบบอย่างของเดิม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับโบราณสถานอันล้ำค่าของไทย อย่างเต็มภาคภูมิ