ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยิ่งมีวัวแดงเดินเล่น ยิ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

ยิ่งมีวัวแดงเดินเล่น ยิ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ําพุ จ.กาญจนบุรี

การมีอยู่ของ ‘วัวแดง’ เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างระบบนิเวศ ทำให้ผู้คน พืชพันธุ์ ผืนป่า และสัตว์ป่า เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์วัวแดงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการขยายตัวของเขตเมือง และการมีกลุ่มนักล่าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การล่านี้เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้วัวแดงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

อีกทั้งการอนุรักษ์วัวแดงยังต้องอาศัยหน่วยงานหลายภาคส่วน ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัย นักอนุรักษ์ หรือเหล่าอาสาสมัครเท่านั้น แต่ควรมีการร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นในการอนุรักษ์วัวแดง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้ทำการส่งต่อการเรียนรู้ ผ่านป้ายข้อมูลการดำเนินงาน "โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์วัวแดง" ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์วัวแดง และเสริมสร้างการร่วมมือในการปกป้องวัวแดงให้ยังคงอยู่ในผืนป่าห้วยขาแข้งและขยายพันธุ์เป็นฝูงใหญ่ได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน ในการดำเนินการอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายพันธุ์วัวแดงคืนสู่ป่ามากกว่า 35 ตัว และเราหวังว่าในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงพื้นที่วัวแดงในพื้นที่ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี สู่พื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เพื่อคืนนิเวศที่สมบูรณ์สู่พื้นที่ป่า และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป