ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

สนับสนุนโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา   ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างหลากหลายในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ   ในเดือนกรกฎาคมได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมให้กับหน่วยงาน 4 แห่ง จำนวน 1,000,000 บาทต่อแห่ง   เพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

1.  มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

2.  มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

3.  มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4.  มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

5.  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  คุณสมคิด รุจีปกรณ์ เลขาธิการมูลนิธิ และคุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธาน เป็นผู้แทนมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ณ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

        ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย 12 กลุ่มอาคาร  แบ่งเป็น  กลุ่มอาคารให้บริการ จำนวน 6 อาคาร ได้แก่  1) อาคารวิจัยและฝึกอบรม  2) อาคารผู้ป่วยนอก  3) อาคารผู้ป่วยใน 1  4) อาคารผู้ป่วยใน 2  5) อาคารฟื้นฟูและบำบัด  6) อาคารหอพักบุคลากรและศูนย์สูงวัยสุขภาพดี และกลุ่มอาคารสนับสนุน อีก 6 อาคาร อาทิ  อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย  อาคารสนับสนุนครัวและผ้า โดยแต่ละอาคารจะมีทางเชื่อมระหว่างกัน หรือ skywalk เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย  โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2566 ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก  อาคารผู้ป่วยใน 1 อาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุ  อาคารหอพักบุคลากรและศูนย์สูงวัยสุขภาพดี  อาคารสนับสนุนครัวและผ้า อาคารพักร่าง อาคารบำบัดน้ำเสีย  อาคารพักขยะ  อาคารห้องเครื่องงานระบบวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และทางเชื่อมอาคาร รวมถึงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก