ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Goal Together #9 ‘คืนวัวแดงสู่ผืนป่า เรียนรู้คุณค่าความสมดุล’

โครงการ Goal Together #9 ‘คืนวัวแดงสู่ผืนป่า เรียนรู้คุณค่าความสมดุล’

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ชุมชนบ้านตีนตก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 การอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม่ใช่เรื่องที่เราแค่ดูแลสัตว์ป่าตัวใดตัวหนึ่งเพียงลำพังเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ป่าด้วย เช่นการอนุรักษ์วัวแดงตัวหนึ่งที่เราต้องดูแลไปจนถึงบ้านของสัตว์ป่า พื้นที่ป่ารอบๆ อาหาร เพราะเมื่อไม่มีป่า ไม่มีอาหาร วัวแดงก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่และขยายพันธุ์ได้ การอนุรักษ์วัวแดงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ป่า ผืนป่า และชุมชนที่ต้องมีแนวร่วมที่จะมุ่งมั่นฟื้นคืนประชากรวัวแดงด้วยการงดเว้นการล่าสัตว์และปล่อยให้วัวแดงอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

เพราะเมื่อวัวแดงอยู่รอด ผืนป่าก็อยู่รอดสมบูรณ์ และแนวร่วมชุมชนรอบพื้นที่ป่าก็อยู่รอดอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ เห็นความสำคัญในการดำเนินงานของโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายในการขยายจำนวนวัวแดงจากป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี เชื่อมต่อป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เพื่อป้องกันปัญหาเลือดชิด ที่จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ในอนาคต

... กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของอาสาสมัคร เยาวชน และมวลชนในพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัวแดง และตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน และร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ นำไปสู่การออกแบบป้ายแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนต่อไป