ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้แสงสว่าง

การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้แสงสว่าง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จำนวนเงิน 69,900,000 บาท

    โดยศูนย์ผ่าตัดตาแห่งนี้ประกอบด้วยห้องผ่าตัดตามาตรฐานสูงจำนวน 9 ห้อง เพื่อสร้างโอกาสในการมองเห็นให้กับผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยแสงสว่างอย่างมีความหวัง โดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ทีมแพทย์และพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วกล่าวถึงที่มาของความร่วมมือกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ในการร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็นครั้งนี้ว่า “เดิมทีโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วได้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลรักษาโรคทางตาโดยเฉพาะ จนกระทั่งได้เงินบริจาคในการสร้างโรงพยาบาลจักษุ เฟสที่ 1 เปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2565 ซึ่งยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ผ่าตัดตา ที่เป็นหัวใจสำคัญของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วแห่งนี้ โดยทีมงานมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ซึ่งเข้ามาช่วยบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลมาตลอด ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติโควิด-19

ทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ได้มีความสนใจและติดตามการทำงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาโดยตลอด พบว่าโรงพยาบาลมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งยังเห็นถึงความตั้งใจของทีมแพทย์ พยาบาล และความพร้อมของบุคลากรเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านจักษุ มีแผนชัดเจนในการขยายโอกาส และยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินทางออกไปดูแลรักษาประชาชนในสถานที่ต่างๆ ทางมูลนิธิฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรักษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็น จึงได้สนับสนุนเงินเพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุแห่งนี้

มูลค่าของศูนย์ผ่าตัดตาที่ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนครั้งนี้ เทียบไม่ได้เลยกับโอกาสที่สังคมจะได้รับ เพราะยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่รอคอยการรักษาอยู่ แม้ว่าทั้งทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกด้านจะพร้อมดำเนินการแล้วก็ตาม แต่หากยังขาดห้องผ่าตัดตาอยู่ ดังนั้นถ้าการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มให้การช่วยเหลือผู้ป่วยสามารถทำต่อไปได้ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ป่วยได้เข้าถึงการแพทย์ทางด้านจักษุได้มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิตั้งใจไว้

การดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เฟสที่ 2 เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 และจากพลังศรัทธาการร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็นนี้ การก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเฟสที่ 2 จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วสามารถเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดตา ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดรักษา อีกทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก 8 จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งช่วยลดภาระการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย