ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวการทำเกษตรอินทรีย์

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวการทำเกษตรอินทรีย์

บ้านน้อยบุษตาวงษ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ลงพื้นที่บ้านน้อยบุตาวงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวการทำเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการทางสังคม ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านน้อยบุตาวงศ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวคิดสังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่ายั่งยืน ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยบุตาวงศ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์