ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

See the Good Things สนับสนุนโครงการทำดีให้คนมองเห็น

See the Good Things สนับสนุนโครงการทำดีให้คนมองเห็น

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กับการสนับสนุนโครงการทำดีให้คนมองเห็น และห้องผ่าตัดตา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของประเทศ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับนโยบายทางสาธารณสุข ทั้งการสร้างระบบสาธารณสุขที่ทันสมัย เข้าถึงได้ รองรับความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาวะของผู้คนในประเทศให้แข็งแรง เพื่อลดภาระในการรักษาผู้ป่วย ที่ยิ่งจะเพิ่มสูงขึ้นในสังคมสูงวัยมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มีความเชื่อหนักแน่นว่า การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ยั่งยืนได้นั้น สุขภาวะที่ดีเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง จึงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย โครงการก่อสร้างอาคารทางการแพทย์เพื่อให้เพียงพอต่อการรักษา รวมถึง โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพ   โดยการสนับสนุนทั้งหมดมีเป้าหมาย ในการยกระดับมาตรฐานการรักษาให้กับโรงพยาบาลขนาดชุมชน (แม่ข่าย) เพื่อให้ประชาชนในระดับชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม


มองเห็นปัญหา และออกไปมอบโอกาสในการมองเห็น

ต้อกระจกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะตาบอดของประชากรทั่วโลก อีกทั้งยังมีอัตราการเกิดโรคที่สูงขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งถ้าโฟกัสลงมาที่ประเทศไทย โรคนี้ก็ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขทางตาอันดับหนึ่งของประเทศ จากการสำรวจสภาวะตาบอด ครั้งที่ 4 ใน พ.ศ. 2549-2550 คณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพตา กระทรวงสาธารณสุขพบว่าสาเหตุหลักของภาวะสูญเสียการมองเห็น ร้อยละ 51 เกิดจากต้อกระจก การผ่าตัดต้อกระจกอย่างทันท่วงทีก็จะช่วยให้คนไทยมีโอกาสกลับมามองเห็นถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสภาวะตาบอด

นอกจากนี้ จากสถิติประมาณการ ยังระบุว่ามีผู้ป่วยต้อกระจกรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนกว่า 60,000 คนต่อปี   ขณะที่ปัจจุบัน ยังมีผู้ป่วยสะสมที่รอรับการรักษาอยู่อีกกว่า 100,000 คนต่อปี เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บ้างก็มีฐานะยากจน ไม่มีค่ารักษาพยาบาล รวมถึงกลัวการรักษาเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจในโรคนี้อย่างเพียงพอ

เพราะเล็งเห็นปัญหานี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ และเดินทางไปผ่าตัดตามพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนจักษุแพทย์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.   2559 ถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและมีฐานะยากจน ให้กลับมามองเห็นปีละไม่ต่ำกว่า 5,000-6,000 ราย ทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียง กลายเป็นภาพจำของการมอบโอกาสในการมองเห็นให้ผู้คนอีกครั้ง และได้รับความเชื่อมั่นในฐานะหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ที่ผู้ป่วยทั่วประเทศให้ความไว้วางใจ


ร่วมสนับสนุนโอกาสให้ดวงตานับพัน

เมื่อเห็นการทำงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องของหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงสนับสนุนเงินจำนวน 10,000,000 บาท ในการออกหน่วยบริการเชิงรุกให้บริการแก่ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดสายตาเลือนรางรุนแรงปานกลางถึงชนิดบอด (Blinding Cataract) ผ่าน ‘โครงการทำดีให้คนมองเห็น’ เพื่อช่วยลดปัญหาทางด้านสาธารณสุขให้กับสังคมไทย และเพิ่มโอกาสในการผ่าตัดได้มากขึ้นกว่าเคย ซึ่งจะ สามารถเพิ่มโอกาสการมองเห็นได้มากถึง 1,000 ดวงตา

โดยในปี 2565 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ได้นำเงินสนับสนุนไปดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สุรินทร์ และสมุทรสาคร โดยมีจำนวนการคัดกรองผู้ป่วยทั้งหมด 1,521 ราย   และมีผู้ได้รับการผ่าตัดจำนวน 57 ราย จากยอดผ่าตัดทั้งหมด 509 ราย แบ่งเป็น โรงพยาบาลเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี 29 ราย โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 14 ราย โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 12 ราย และโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2 ราย


อีกโอกาสสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ. พรเทพ พงศ์ทวิกร จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หนึ่งในโต้โผสำคัญที่ขับเคลื่อนโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เล็งเห็นว่า นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ การสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านดวงตาที่ทันสมัย มีห้องผ่าตัดที่มีจำนวนมากเพียงพอเพื่อย่นระยะเวลารอคอยการผ่าตัด จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นของผู้คนได้มากขึ้น จึงริเริ่มโปรเจ็กต์นี้ขึ้นใน พ.ศ. 2558 โดยวางงบประมาณไว้ 400 ล้านบาท และระดมทุนจากการบริจาคทั้งหมด ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใช้เวลาในการสร้างอาคารสำเร็จเกือบ 10 ปี

แต่ในส่วนของห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นห้องพิเศษที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวนมากยังไม่เสร็จสิ้นเพราะยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงสนับสนุนผ่านการบริจาคเงินเป็นจำนวน 69,900,000 บาท เพื่อสร้างห้องผ่าตัดตาปลอดเชื้อ จำนวน 9 ห้อง ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาเร็วขึ้น จักษุแพทย์สามารถผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรักษาผู้ป่วยต้อกระจกสะสมได้มากขึ้น เพราะห้องผ่าตัดในจำนวนนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยในการรักษาจำนวนสูงสุด 1,000 คนต่อวัน


ทั้งนี้ ห้องผ่าตัดทั้ง 9 ห้องของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายโอกาสในการมองเห็นให้มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ก็นับเป็นอีกความสำเร็จในการทำงานของมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขให้สังคมไทย ที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนในประเทศอย่างยั่งยืน