ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก" ระหว่างสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และโรงเรียนวัดเขายี่สาร

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นต้นแบบทางด้านการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถช่วยยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมี ผู้แทนจาก 3 สถาบัน

  1. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - รศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ - รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

  2. มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา - คุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา - คุณสมคิด รุจีปกรณ์ เลขาธิการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

  3. โรงเรียนวัดเขายี่สาร ผอ.เดชา บุญชู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขายี่สาร

ร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) ดำเนินพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ