ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปันน้ำใจเพื่อนสี่ขา มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ปันน้ำใจเพื่อนสี่ขา มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ อ.บางเลน จ.นครปฐม

  สัตว์พิการที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย "มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)" เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ และอุปการะสัตว์พิการเหล่านั้น ซึ่งที่ผ่านมายังต้องการอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์

       มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา     ได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว " เพื่อเป็นอาหารในการดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพเหล่านี้ ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา"     โดยการบริจาคข้าวสารครั้งละ 1,500 กก. ปีละ 4 ครั้งด้วยกัน และยังคงจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ทั้งค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร อุปกรณ์ของใช้ของสัตว์พิการ ทุพพลภาพ เหล่านี้ ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการอีกด้วย