ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ

กิจกรรมลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ

ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยาได้นำอาสาสมัครโครงการ Goal Together ร่วมกับชุมชนตำบลปากน้ำปราณ ลงแรงทำซั้งธรรมชาติ (บ้านปลา) จำนวน 100 ชุด โดยได้นำไปวางบริเวณชายทะเล ระยะทาง 3 ไมล์ทะเล หรือ 5.4 กิโลเมตร จากชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน อันจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล พร้อมกันนี้ ยังร่วมระดมความคิดเพื่อจัดทำข้อมูลพัฒนาชุมชม (Master Plan) เกี่ยวกับการต่อยอดธนาคารปูม้า การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่องทางการตลาด โดยได้ส่งมอบข้อมูลพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ต่อยอด ให้กับชุมชนในการทำงานอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

ลงแรงทำซั้ง 100 ชุด

วางซั้งธรรมชาติ (บ้านปลา) ระยะทาง 3 ไมล์ทะเล หรือ 5.4 กิโลเมตร จากชายฝั่ง

ดูรูปเพิ่มเติม