ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพาน้องกลับห้องเรียน

โครงการพาน้องกลับห้องเรียน

 เสียงเงียบที่ไม่มีใครได้ยิน...การศึกษาไทย มีเด็กนับแสนไปไม่ถึงฝั่งฝัน

การศึกษาที่ดีจะช่วยพัฒนาบุคคล ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งการศึกษาควรเป็นพื้นฐานที่เด็กไทยควรสามารถเข้าถึงได้ทุกคน แต่ในปัจจุบันเกิดปัญหาที่น่าเป็นห่วง จากรายงานปี 2566 พบว่ามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า 150,000 คน เนื่องมาจากความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และเศรษฐกิจ ทำให้เด็กต้องออกมาทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว การมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก ย่อมมีผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงให้การสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประเทศเกิดความมั่นคงในอนาคต เราจึงมุ่งเน้นในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส อาทิ

1. โครงการมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ให้กับโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จำนวน 2,000 เล่ม ให้กับ 200 โรงเรียน ในพื้นที่ 21 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 500,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการค้นคว้าหาความรู้พื้นฐาน และเพื่อให้คุณครูได้นำหนังสือไปใช้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมถึงนำไปใช้พัฒนาความรู้ให้นักเรียนด้านวิชาการต่อไป


2. โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 400 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สกลนคร เชียงใหม่ แพร่ เลย แม่ฮ่องสอน และตาก


3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นต้นแบบทางด้านการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถช่วยยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้สามารถพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม