บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

Close

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความร่วมมือ หรือสนับสนุน องค์กรการกุศล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ในกิจกรรมซึ่งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

สังคมไทยทุกวันนี้ ยังมีผู้ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนในระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ และผู้ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี อาทิ การพัฒนาระบบสาธารณสุข ความเท่าเทียมทางการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย เราจึงมุ่งเน้นการจัดทำโครงการบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะตามความจำเป็นและการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าการช่วยเหลือที่เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้คนที่จะนำไปสู่ปัญหาในระดับสังคม และการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนได้อย่างยั่งยืน