โครงการ

Close

บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการมอบข้าวสารอินทรีย์เพื่อดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพ

โครงการมอบข้าวสารอินทรีย์เพื่อดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


          มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานช่วยเหลือสัตว์พิการทุพพลภาพที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สุนัขพิการทุพพลภาพอยู่กันอย่างแออัด ส่งผลให้อาหารมีไม่เพียงพอ สุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรง

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบข้าวสารอินทรีย์ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี เพื่อใช้เป็นอาหารในการดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม โดยในปี 2563 มอบข้าวสารอินทรีย์ จำนวน 6,000 กิโลกรัม เพื่อให้มีข้าวที่เพียงพอต่อจำนวนสุนัขพิการทุพพลภาพ ซึ่งจะทำให้สุนัขกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้ง ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ อีกด้วย


โครงการมอบข้าวสารอินทรีย์เพื่อดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Project Progress in 2021

The Home for Disabled Animals Foundation (under the patronage of Luang Ta Maha Bua Yanasampanno) in Pak Kret District, Nonthaburi Province, aims to help abandoned disabled animals. Currently, the number is rapidly increasing, forcing disabled dogs to live in overcrowded conditions. As a result, there is a scarcity of food, and the animals’ health suffers.

Suthirat Yoovidhya Foundation has provided organic rice to the Home for Disabled Animals Foundation for over four years, both at the Pak Kret and Bang Len branches, to be used as food to properly care for disabled dogs who require assistance as needed. In 2021, 6,000 kilograms of organic rice and 660 cans of nutritional supplements for sick/recovering animals will be distributed to meet the needs of the number of disabled dogs. This will restore the dogs’ health while also reducing the Home for Disabled Animals Foundation’s food costs.
Initiative to Assist Victims of the 2019 Coronavirus Pandemic (COVID-19) / People Affected by Covid-19