โครงการ

Close

บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19


          โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID- 19) นับเป็นปัญหาวิกฤติที่สร้างผลกระทบกับคนทั่วโลก และในประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสุขภาพ ระบบสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์และทั่วถึง จะทำให้เกิดความพร้อมในการป้องกัน ดูแล และรักษา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคระบาด

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID- 19) ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ และชุดเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข วัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานสถานสงเคราะห์ต่างๆ ดังนี้


โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

เครื่องมือทางการแพทย์

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน   10   รายการ มูลค่า   15,865,000   บาท ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่   29   พฤษภาคม   2563   เพื่อใช้สำหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19   ( COVID- 19) 

รายการเครื่องมือทางการแพทย์

1)   เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก (ICU Ventilator) รุ่น G5 จำนวน 5 เครื่อง

2)   เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Ventilator) รุ่น Trilogy EVO จำนวน 3 เครื่อง

3)   เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Beside Monitor/Patient Monitor) รุ่น SVM-7600 จำนวน 5 เครื่อง

4)   เครื่องพ่นยา (Aerogen) รุ่น Aeroneb Pro จำนวน 6 เครื่อง

5)   ท่อสำหรับเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยหนัก (ICU Ventilator รุ่น G5) จำนวน 2,500 ชุด

6)   ท่อสำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Ventilator   รุ่น   Trilogy EVO ) จำนวน   300   ชุด

7)   ท่อสำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy Device   รุ่น   Airvo2 ) จำนวน   300   ชุด

8)   ท่อสำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ (Bi-level Positive Airway Pressure รุ่น BiPAP A40) จำนวน 300 ชุด

9)   ตัวกรองเชื้อโรค (Humid-Vent Filter Compact Straight) จำนวน 3,000 ชิ้น