โครงการ

Close

บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มูลนิธิชัยพัฒนา


          มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายธนากร สุวรรณศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มูลนิธิชัยพัฒนา

{progress_list} {/progress_list}