โครงการ

Close

บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้

โครงการสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


          มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง หลังจากทรงทราบว่า รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ และคณะ สามารถทำขาเทียมได้จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งขาเทียมที่ได้มีน้ำหนักเบา และราคาถูกกว่าขาเทียมที่ผลิตจากโรงพยาบาลของรัฐในขณะนั้นหลายเท่า เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา และไม่คิดมูลค่า

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นปกติในสังคม


โครงการสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


          มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง หลังจากทรงทราบว่า รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ และคณะ สามารถทำขาเทียมได้จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งขาเทียมที่ได้มีน้ำหนักเบา และราคาถูกกว่าขาเทียมที่ผลิตจากโรงพยาบาลของรัฐในขณะนั้นหลายเท่า เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา และไม่คิดมูลค่า

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นปกติในสังคม