ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

หญ้าทะเลสมบูรณ์ ท้องทะเลสมดุล

หญ้าทะเลสมบูรณ์ ท้องทะเลสมดุล

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

 ‘หญ้าทะเล’ เกี่ยวพันกับระบบนิเวศทางทะเลมากกว่าที่คิด

หญ้าทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และกักเก็บไว้ใต้ท้องทะเล การเก็บเกี่ยวคาร์บอนนี้เรียกว่า Blue Carbon ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศ และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความหวังในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้อย่างยั่งยืนหญ้าทะเลที่ขึ้นตามแถบชายฝั่งและน้ำตื้นคืออาหารสุดโปรดของพะยูน ทำให้พะยูนกลายเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งไทย แต่ด้วยภาวะโลกร้อนทะเลเดือดทำให้ 'หญ้าทะเล' ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลหายไปมากกว่า 50% ส่งผลต่อชีวิตสัตว์ทะเลหลายชนิดรวมถึงพะยูนด้วยเช่นเดียวกันด้วย


..มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา หนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมฟื้นฟูหญ้าทะเลผ่านการสนับสนุนเงินทุนให้ชุมชนเพื่อเกิดการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปพร้อมๆกับการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการ ในโครงการ U Volunteer ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผ่านงานวิจัยหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์ และโครงการ Goal Together ที่ชักชวนอาสาสมัครมาร่วมลงแรงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายในการฟื้นฟูความหลากหลายของนิเวศ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์


เพิ่มคุณค่าทางธรรมชาติให้กับพื้นที่ชายฝั่ง เสริมสร้างชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสามารถฟื้นฟูหญ้าทะเลกลับมาได้กว่า 20 ไร่ นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนให้ชุมชนทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืน อีกด้วย