ศิลปวัฒนธรรม

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ในยุคที่ความทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ลดความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยในอดีต เรื่องราวของ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีคิด วิถีการดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทย เราจึงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้ดำรงไว้เป็นมรดกของประเทศชาติสืบไป