ด้านสาธารณสุข

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุขตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในสังคมไทย

ระบบสาธารณสุขเป็นปัจจัยพื่นฐานที่จำเป็นของประชาชน การที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเป็นโรคนับเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื่นที่อาศัยของประชาชน จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อสุขภาพชีวิตของประชาชนที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน