การศึกษา

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศเกิดความมั่นคงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลต่อปัญหาสังคมในระยะยาว เราจึงมุ่งเน้นจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ ต่อไป เพราะเชื่อว่าการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ