เกษตรวิถีธรรมชาติ

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านเกษตรวิถีธรรมชาติต่อเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อสังคมไทย ทั้งความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม เราจึงมุ่งเน้นการทำโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรวิถีธรรมชาติให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเพราะเราเชื่อว่าหากเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องเกษตรวิถีธรรมชาติ จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน