ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องเกื้อกูลกัน การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งถือเป็นฐานรากที่สำคัญ เพราะเมื่อคนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง คนก็จะได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเช่นกัน เราจึงมุ่งเน้นการทำโครงการส่งเสริมชุมชนให้ขับเคลื่อนงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าคนจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะส่งผลต่อการรักษาฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นต่อไป