ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทย์จิตอาสา ช่วยสร้าง “โอกาส” ในการมองเห็น

แพทย์จิตอาสา ช่วยสร้าง “โอกาส” ในการมองเห็น

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

แพทย์จิตอาสา ช่วยสร้าง “โอกาส” ในการมองเห็น เพื่อให้ทันกับโอกาส...ที่ผู้ป่วยอาจสูญเสียไป

    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ออกหน่วยในการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ไปในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพเป็นหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ และยังคงเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางจักษุ เป็นศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ตาที่มีความเพียบพร้อมด้วยมาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัย และมีจักษุแพทย์เฉพาะทาง สาขาด้านจอประสาทตา ด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ด้านประสาทจักษุ ด้านม่านตาอักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา เพื่อรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา จนยกระดับเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา และได้ดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร มาโดยตลอดระยะเวลามากกว่า 16 ปี สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยตาบอดมากกว่า 100,000 ราย ได้กลับมามองเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง


   มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ เห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้

จึงได้มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ จำนวน 1.05 ล้านบาท เพื่อใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ และจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในปี 2565 จำนวน 18 แห่ง

 โดยมี นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

"เราพบว่ายังมีผู้ด้อยโอกาสอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือ  ...เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ที่อยู่ในโลกมืดให้กลับมาพบแสงสว่างได้อีกครั้ง"