ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเพื่อดำเนินงานตามเจตนารมณ์ ครอบคลุมการทำงานทั้ง 4 ด้าน

สนับสนุนเพื่อดำเนินงานตามเจตนารมณ์ ครอบคลุมการทำงานทั้ง 4 ด้าน

    มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างหลากหลายในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมให้กับหน่วยงาน 4 แห่ง จำนวน 1 ล้านบาทต่อแห่ง  เพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในหลายพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสนับสนุนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังใหม่ วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี และก่อสร้างโรงมหรสพสาธิตเพื่อใช้จัดแสดงหุ่นกระบอก รวมถึงรวบรวมศิลปะสําคัญของชาติ เพื่อการศึกษาสืบทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป   

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลืออาหาร และค่ารักษาบาลสัตว์เจ็บป่วยของช้างและสัตว์อื่นๆ ปัจจุบันมีช้างที่อยู่ในความดูแลกว่า 100 เชือก 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นช้างแก่และช้างพิการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งในแต่ละวันช้างจะต้องกินอาหาร 300 กิโลกรัม และดื่มนํ้าวันละ 200 ลิตร นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีสัตว์อื่นๆ มากกว่า 4,000 ชีวิต ที่อยู่ในความดูแล อาทิ สุนัข แมว โค กระบือ หมูป่า กระต่าย ม้า แพะ เป็นต้น

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิขาเทียมได้ช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ เป็นจำนวนมากกว่า 30,000 ราย โดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา เพื่อให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ยังสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ