โครงการ

Close

เกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการ Smart Farmer Model

โครงการ Smart Farmer Model

สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่ต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม


 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
  เกิดเกษตรกรต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ จำนวน 1 คนในปี 2563
 2. วิธีการดำเนินการ
  สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรในแปลงฟาร์ม สนับสนุนทุนให้กับ Talent (พิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ) เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่ต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ ณ พื้นที่ จังหวัดนครปฐม  
 3. กิจกรรมเด่น
  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ และการบริหารฟาร์มอย่าง Smart
 4. ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ

 

โครงการ Smart Farmer Model

สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่ต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม

     ร่วมเรียนรู้เทคนิคการออกแบบพื้นที่สร้างแหล่งอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการทำเกษตรแบบไม่พึ่งพิงสารเคมีในวิถีเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกแบบพื้นที่อย่าง อ.ชูเกียรติ โกแมน และ คุณกนกพล เอี่ยมสุข แบบใกล้ชิด ได้ลงพื้นที่เรียนรู้ ทำจริง รู้จริง แบบครบวงจรในสถานที่จริง ณ สวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี ต.คลองโยง และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ร่วมกันและบูรณาการความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ให้ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตได้เกื้อกูลอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน