สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

Close

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความร่วมมือ หรือสนับสนุน องค์กรการกุศล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ในกิจกรรมซึ่งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทำงานและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มีทักษะความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง เราจึงมุ่งเน้นทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการบูรณาการทักษะความเชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ จะส่งผลให้โครงการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน