โครงการ

Close

บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการมอบข้าวสารอินทรีย์เพื่อดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพ

โครงการมอบข้าวสารอินทรีย์เพื่อดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


          มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานช่วยเหลือสัตว์พิการทุพพลภาพที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สุนัขพิการทุพพลภาพอยู่กันอย่างแออัด ส่งผลให้อาหารมีไม่เพียงพอ สุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรง

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบข้าวสารอินทรีย์ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี เพื่อใช้เป็นอาหารในการดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม โดยในปี 2563 มอบข้าวสารอินทรีย์ จำนวน 6,000 กิโลกรัม เพื่อให้มีข้าวที่เพียงพอต่อจำนวนสุนัขพิการทุพพลภาพ ซึ่งจะทำให้สุนัขกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้ง ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ อีกด้วย


โครงการมอบข้าวสารอินทรีย์เพื่อดูแลสุนัขพิการทุพพลภาพ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

{progress_list} {/progress_list}