โครงการ

Close

บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการสนับสนุนอาหาร การรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยและสัตว์อื่นๆ

โครงการสนับสนุนอาหาร การรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยและสัตว์อื่นๆ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


          มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องช้างผ่านการศึกษาและวิจัยความเป็นอยู่ของช้าง ให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือช้างที่เจ็บป่วย ช้างแก่ ช้างพิการ และสัตว์อื่นๆ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญเรื่องช้างและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างฯ เป็นผู้รับมอบในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร ยารักษาโรค และการรักษาพยาบาลช้างและสัตว์อื่นๆ ที่เจ็บป่วย ผ่านการดำเนินงานของคลินิกชุมชนและโครงการรถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ โดยปัจจุบัน มีช้างที่อยู่ในความดูแลกว่า 100 เชือก และ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นช้างแก่ ช้างพิการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีสัตว์อื่นๆ อีกมากกว่า 4,000 ชีวิต ที่อยู่ในความดูแล อาทิ สุนัข แมว โค กระบือ หมูป่า กระต่าย ม้า แพะ เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกพืชอาหารช้าง สร้างธนาคารอาหารช้าง (Food Bank for Elephants) ให้ชาวบ้าน รวมถึง ฝึกอบรมสหวิชาชีพให้ ควาญช้างและครอบครัวคนเลี้ยงช้างทั่วประเทศ


โครงการสนับสนุนอาหาร การรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยและสัตว์อื่นๆ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

{progress_list} {/progress_list}