โครงการ

Close

เกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

โรงเรียนรอบๆ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบางเลน นครชัยศรี และพุทธมณฑล จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบางภาษี โรงเรียนวัดรางกําหยาด โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ โรงเรียนบ้านลานแหลม และโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

เป้าหมายโครงการ

การดำเนินโครงการ มีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค และการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของโครงการ

“เด็ก คืออนาคตของชาติ” การสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อการสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี ทำให้เกิดประชากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ เราจึงมุ่งเน้นการจัดทำโครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องอาหารที่ปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะโรงเรียนถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเรียนรู้ของเด็กที่จะเป็นอนาคตในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยต่อไป

โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

โรงเรียนรอบๆ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


การดำเนินโครงการ

1. สำรวจแหล่งอาหารในชุมชน และให้ความรู้เรื่องผัก

2. เรียนรู้การอ่านฉลากอาหาร การกินอาหารอย่างรู้ที่มา

3. เรียนรู้ระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์ และการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์

4. เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก

 5. เรียนรู้เรื่องข้าว และการทำนาโยน

 6. เรียนรู้การเตรียมแปลงปลูกผักในโรงเรียน

 7. เรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และการเพาะกล้า

 8. เรียนรู้การแปรรูปอาหาร

 9. ลงมือปลูกผักในโรงเรียน

 10. เรียนรู้การตรวจสารเคมีปนเปื้อนในผัก

 11. สรุปผลการเรียนรู้