โครงการ

Close

การศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ปี 2563

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ปี 2563

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน


ความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กไทยได้รับผลกระทบทางการศึกษาและมีความเสี่ยงที่จะขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้จำนวนเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. รวมทั้งสิ้น 56,016 คน ขณะที่ร้อยละ 41 หรือประมาณ 22,967 คน เป็นเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่กับปู่/ย่า หรือตา/ยาย เนื่องจากพ่อแม่ไปรับจ้างในเขตเมือง เดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ ขณะที่บางส่วนเป็นเด็กกำพร้า เพราะถูกทอดทิ้งหรือพ่อแม่หย่าร้าง

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 69 หรือประมาณ 33,049 คน แม้จะอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ หรือพ่อ หรือแม่ หรืออาศัยกับญาติ แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนลดลง ขณะเดียวกันมีผู้ปกครองของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. หลายคนตกงาน ไม่มีรายได้ ซึ่งโอกาสที่เด็กๆ ต้องออกจากระบบการศึกษามีสูง หากไม่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี 2563 ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 400 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สกลนคร เชียงใหม่ แพร่ เลย แม่ฮ่องสอน และตาก

หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา

1. เป็นเด็กกำพร้า พิการ ขาดผู้เลี้ยงดู

2. มีฐานะยากจน (รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท)

3. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดีไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และของมูลนิธิฯ

4. ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากองค์กรอื่น

5. ครอบครัวยากไร้ มีบุตรหลายคน โดยพิจารณาจากระดับรายได้ของครอบครัว ในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

6. ไม่เป็นบุตรของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่มีรายได้ประจำ

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ปี 2563

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

{progress_list} {/progress_list}