โครงการ

Close

ศิลปวัฒนธรรม

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี


สนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

         มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้ร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในการดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กับกิจกรรมการทำนุบำรุง ปฏิสังขรณ์พุทธศาสนสถานเพื่อดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงไว้เป็นมรดกของชาติ โดยในปี 2563 ดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ดังนี้

         3.1 โครงการก่อสร้างโรงมหรสพสาธิต ณ ถนนสุขาภิบาล   5   เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ใช้ในการจัดแสดงหุ่นกระบอกอย่างถาวร และเป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุสำคัญของชาติ อาทิ ภาพวาด หุ่นกระบอก เครื่องดนตรี และศิลปะวัตถุล้ำค่าอื่นๆ เพื่อเก็บรักษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป มูลนิธิจักรพันธุ์ฯ คาดว่าโรงมหรสพสาธิต จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ ได้ภายในปี   2566

         3.2 โครงการทำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์พุทธศาสนสถาน ประกอบด้วย โครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังใหม่ วัดตรีทศเทพวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังใหม่ พร้อมกับบูรณะซ่อมแซมกุฏิกัมมัฏฐาน “โปษยกฤต” วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

{progress_list} {/progress_list}