โครงการ

Close

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก “Crush Bottle Bank”

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก “Crush Bottle Bank”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


            ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะพลาสติก เพราะจากสถิติประเทศไทยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติกเป็นหมื่นล้านขวดต่อปี นับเป็นตัวเลขที่สูงมาก และสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการรณรงค์ให้คนลดใช้พลาสติกแล้ว คือการหาระบบการจัดการเรื่องการคัดแยกที่ดี เพื่อให้สามารถนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ จะสามารถช่วยลดปัญหาด้านขยะพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

            มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Understanding : MOU) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก “Crush Bottle Bank” เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 750,000 บาท โดยมีเป้าหมายในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมพฤติกรรมการแยกขยะรีไซเคิล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ขวดพลาสติกในชีวิตประจำวัน

           โดยในปี 2564 - 2565 มีแผนการสนับสนุนเครื่องบีบอัดขวดพลาสติกในพื้นที่โรงเรียน และโรงพยาบาล จำนวนรวม 5 แห่ง

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก “Crush Bottle Bank”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

{progress_list} {/progress_list}