โครงการ

Close

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนด้อยโอกาส (Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”)

โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนด้อยโอกาส (Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน


     กว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักประจำวัน และแม้ว่าประเทศจะเริ่มพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น แต่การทำนาปลูกข้าวยังถือว่ามีความสำคัญในการผลิตภาคการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ

      “ข้าว” คือ ผลผลิตที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะของชาวนาไทย และเป็นผลิตผลที่หล่อเลี้ยงประเทศไทย มาแต่ครั้งโบราณ ข้าวจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันและอยู่คู่กับสังคมไทยเสมอมา คนไทยทุกคนตั้งแต่เล็กจนโตจึงให้ความสำคัญในคุณค่าของข้าว ขณะที่กองโภชนาการ ได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยขึ้น 9 ข้อ หรือ ที่เรียกว่า “9 ข้อ เพื่อการกินดี มีสุข” และ 1 ใน 9 ข้อ ระบุไว้ว่า กินข้าวเป็นอาหารหลักและสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ

      ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมมือกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Understanding : MOU) ดำเนินโครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบข้าวสารอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ จำนวน 34,000 กิโลกรัม ให้กับ 63 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสระแก้ว ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564 เพื่อให้เด็กนักเรียนจำนวน 14,250 คน มีข้าวในโรงอาหารเพียงพอ ได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้และเติบโตสมวัยผลสะท้อนจากครูและเด็ก
“โครงการ Share for life ปันอิ่ม เพื่อน้อง”“ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เป็นอย่างสูง ที่มอบข้าวสารให้ทางโรงเรียน ได้นำมาใช้ประกอบอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เพื่อพัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตบำรุงสมอง ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

นายอาคม ยิ้มเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
จังหวัดฉะเชิงเทรา"ผมขอขอบพระคุณที่ท่านได้เมตตา มอบข้าวสารให้แก่โรงเรียนของเรา เพื่อประกอบอาหารเช้าให้พวกเราได้รับประทานกัน เป็นข้าว 5 สายพันธุ์ ที่อร่อยและมีประโยชน์มาก ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีครับ"

เด็กชายเมธา ชาดง
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
จังหวัดฉะเชิงเทรา“ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบข้าวสารอินทรีย์ให้กับโรงเรียนของเรา ทางโรงเรียนได้นำข้าวสารอินทรีย์มาประกอบอาหารให้กับนักเรียนได้รับประทาน ทั้งในโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง และโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์ลดความเสี่ยงจากพิษของสารเคมีที่อาจปนเปื้อน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดี ผมจึงขอขอบพระคุณทางมูลนิธิฯ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในครั้งต่อไป”

นายสมทรง อนุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


“ผมรู้สึกดีใจที่ท่านเมตตามอบข้าวให้ บางวันผมไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้าน แต่ผมก็มาทานข้าวที่โรงเรียนในทุกเช้า ทำให้มีร่างกายแข็งแรง ผมขอกราบขอบพระคุณที่ท่านมอบข้าวสารที่มีประโยชน์มาให้ครับ”

เด็กชายจักรภัทร วัฒนโชติ
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนด้อยโอกาส (Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน

{progress_list} {/progress_list}