โครงการ

Close

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกหญ้าทะเล

โครงการปลูกหญ้าทะเล

ณ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

การเติมความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลที่มีสัตว์ทะเล พืชทะเล อาศัยอยู่มากมายนั้น ต้องเติมความสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศอย่างครบวงจรด้วย เนื่องจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนเกิดจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประมงเกินขนาด การปนเปื้อนของสารพิษ มลพิษขยะพลาสติก ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ควบคุมได้ยาก


สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลเสื่อมโทรม และเร่งให้สัตว์น้ำที่แต่เดิมมีจำนวนน้อยกลับลดน้อยลงอีก หรือเสี่ยงสูญพันธุ์ ดังนั้น การฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลจึงไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์หรือส่งเสริมด้านหนึ่งด้านใดเท่านั้น แต่ต้องพื้นฟูตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยห่วงโซแรกที่เสมือนเป็นต้นทางนั่นคือ การฟื้นฟูและขยายพื้นที่ของ "หญ้าทะเล"

แหล่งอาหารสำคัญที่ต้องมีเพียงพอต่อประชากรสัตว์น้ำ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอด และเมื่อสิ่งมีชีวิตอยู่รอด ยิ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีพอเพียงต่อมนุษย์ในการดำรงชีวิต อาทิ สัตว์น้ำเพิ่มจำนวนขึ้นให้เราได้มีกิน สร้างอาชีพจากการประมงเพื่อให้เรามีรายได้ และปลายทางผลักดันชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ให้ทั้งความรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืน

และนี่คือปณิธานของ “มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเข้าถึงและทำงานร่วมกับชุมชนมุ่งหวังสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ใน “โครงการปลูกหญ้าทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง” เพื่อเติมความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลอย่างยั่งยืนตลอดไป


 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
   เกิดพื้นที่หญ้าทะเลบริเวณเกาะผี จำนวน 50 ไร่ 
 2. วิธีดำเนินการ
  -  ด้านชุมชน
  สนับสนุนงานชุมชนในการเพาะหญ้าทะเล ปลูกหญ้าทะเล เฝ้าระวังการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ให้ความรู้กับชุมชน - นักท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน และดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนและเครือข่าย
  - ด้านอาสาสมัคร นำอาสาสมัครไปเรียนรู้ และสนับสนุนงานชุมชน  
 3. กิจกรรมเด่น
  ปลูกหญ้าทะเล
 4. ระยะเวลาของโครงการ 3 - 5 ปี
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการโครงการปลูกหญ้าทะเล

ณ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

มีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเราอยากเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปทางใด ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ไม่ต่างกันมากนักคือปลายทางที่อยากเห็นสังคมน่าอยู่มากขึ้น สิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง..สำหรับเป้าหมาย Goal together รุ่น 2   รักษ์เล...รักษ์พะยูนถือว่าภาระกิจสำเร็จไปด้วยดี ในการเพิ่มพื้นที่หญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพะยูน และนอกจากงานอนุรักษ์แล้วอาสาได้ลงพื้นที่เรียนรู้ศักยภาพชุมชนทำ master plan ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายกระดับความเข้มแข็งให้ชุมชน แม้การเดินทางมาทำกิจกรรมในครั้งนี้จะไกลสักหน่อยแต่ระยะทางไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่ทำในสิ่งที่รักของอาสาลดลงเลย..

ขอขอบคุณชุมชนตำบลบ่อหิน และทุกคนที่ก้าวเข้ามาเป็นอาสา และรักในความเป็นอาสา เพราะมันได้ทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นแล้ว   

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook