โครงการ

Close

เกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการให้ความรู้และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการให้ความรู้และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรวิถีธรรมชาติ

 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
  - เกษตรกรผ่านการรับรองแปลงผลิตในระบบชุมชนรับรอง (SALANA PGS) ทุกประเภทการผลิต จำนวน 15 ราย และสามารถเข้ามาเป็นผู้ขายในตลาดบ้านรังนก จ.นครปฐม
  - เกษตรกรผ่านการรับรองแปลงผลิตในระบบชุมชนรับรอง (SALANA PGS) ทุกประเภทการผลิต จำนวน 10 พื้นที่
  - เกษตรกรที่ผ่านการรับรองแปลงผลิตในระบบชุมชนรับรอง (SALANA PGS) ประเภทข้าววิถีธรรมชาติ พัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานสากล (IFOAM) ได้ จำนวน 1 พื้นที่
  - เกิดพื้นที่ใหม่ในการทำเกษตรวิถีธรรมชาติ ประเภทการผลิตข้าว จำนวน 1 พื้นที่
 2. วิธีการดำเนินการ
  - ด้านความรู้
  ให้ความรู้ในการผลิตเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ และเชื่อมโยงแหล่งขายสินค้า พร้อมผลักดันให้เกิดรายได้กับผู้ผลิต
  - ด้านสนับสนุนทุน สนับสนุนทุนให้กับ Talent (พิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ) เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรวิถีธรรมชาติ
 3. กิจกรรมเด่น
  กิจกรรมให้ความรู้ รับรองมาตรฐาน และเชื่อมโยงผู้ขายเข้าสู่ระบบตลาดเพื่อสร้างเศรษฐกิ
 4. ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ

โครงการให้ความรู้และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรวิถีธรรมชาติ

      ทีมงานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกระบวนการ PGS (Participatory Guarantee Systems) เป็นระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้

     เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน(ประมงอินทรีย์) ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ ของการสนับสนุน พัฒนาชุมชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Goal Together “ ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ” ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

“ประมงพื้นบ้าน” หรือ “ประมงชายฝั่ง” คือ การทำประมงเพื่อยังชีพ หาอาหาร และสร้างรายได้ โดยไม่ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลที่ทำลายระบบนิเวศท้องทะเล ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ยังมีกระบวนการผลิตที่มีการรักษาระบบนิเวศ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกด้วย