โครงการ

Close

เกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการศาลานา

โครงการศาลานา

ณ โครงการศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐมเป้าหมายการดำเนินโครงการ
เพื่อผลักดันชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าสู่ชนรุ่นหลังรวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของสังคมให้เกิดการมีส่วนร่วม

ด้วยการที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมายาวนาน อาชีพหลักแต่โบราณของคนไทยคือเกษตรกรการรักษารากเหง้าของชาติเอาไว้ จึงเป็นอีกหน้าที่ที่ทางมูลนิธิฯ ไม่ได้ละเลย

ดังนั้นเราจึงริเริ่มโครงการศาลานา เพื่อเป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้ ความยั่งยืน สู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย

ก้าวสู่การเป็น "Smart Farmer" ที่สามารถเรียนรู้ ทำได้ และขายเป็น ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และรูปแบบธุรกิจที่เกษตรกรมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด Power of Sharing

Smart Ecosystem

ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพนั้น มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่วิธีคิดอย่างมีระบบ และเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงได้มีการพัฒนาองค์ความรู้สู่การอบรมเชิงปฏิบัติการคือ "การอบรมหลักสูตรศาลานา"

Smart Innovation

การผลักดันแนวทางในการวิจัยเพื่อการเกษตร ภายใต้ผลิตผลทางการเกษตรวิถีธรรมชาติ เสริมมุมมองความคิดสู่วัฒนธรรม เพื่อให้วงการการเกษตรมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และนำไปสู่การขยายตัวของตลาดผู้บริโภค

Smart Farmer Community

ศาลานา คือหนึ่งในผู้เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่มให้มีความพร้อมสู่การสร้างเครือข่าย

Smart Farming Economy

หนึ่งในหลักสูตรการอบรมที่สำคัญ คือการเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เกษตรกร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบปลายทางจากการมีฐานความรู้ และการจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง ในขณะเดียวกันศาลานาจะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการเชื่อมโยงตลาดสู่ผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อสร้างการขยายตัวของเกษตรวิถีธรรมชาติ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่ผู้บริโภค

Smart Farming Network/Movement

ร่วมสร้างความพร้อมในการรวมกลุ่มสู่เครือข่าย และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสู่การขับเคลื่อนภายใต้การสร้างความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มที่มีจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นเดียวกันสู่ความยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.salana.co.th

โครงการศาลานา

ณ โครงการศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม

{progress_list} {/progress_list}