โครงการ

Close

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
   เกิดแบรนด์ของชุมชน ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า และศูนย์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
 2. วิธีการดำเนินการ
  -  ด้านชุมชน
  สนับสนุนงานชุมชนในการทำปะการังเทียม (วางซั้ง) เฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ให้ความรู้กับชุมชน-นักท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน และดำเนินกิจกรรมภายในชุมชน และเครือข่าย
  -  ด้านอาสาสมัคร ด้านอาสาสมัคร นำอาสาสมัครไปเรียนรู้ และสนับสนุนงานชุมชน
 3. กิจกรรมเด่น 
  ทำปะการังเทียม หรือเรียกว่า “วางซั้ง”
 4. ระยะเวลาของโครงการ 3 - 5 ปี 
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


  หากจะกล่าวถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมท้ังต้องมีการกระจายการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความหมายรวมไปถึง การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยเช่นกัน  

การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด  

โครงการ Goal Together ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบเหล่านั้น จึงได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มคนในพื้นที่เพื่อเป็นกำลังใจ และแรงผลักดันในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเสื่อมโทรม ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ผ่านกิจกรรมอาสาสมัครจากผู้ที่มีจิตอาสาจากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อจุดพลังใจให้กับกลุ่มเกษตกรประมงปากน้ำปราณ ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตนเองอย่างยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรม “ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำ” อาสาได้ลงแรงทำซั้ง 100 ซั้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มเพื่อจะนำไปทิ้งซั้งนอกชายฝั่ง 3,000 เมตร เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำขนาดขนาดเล็ก ที่เป็นอาหารของปลาใหญ่ทำให้เกิดระบบนิเวศทางทะเล สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์ต่อไป และการจัดทำข้อมูลพัฒนาชุมชม (Master Plan ฉบับย่อ 2 วัน 1คืน) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนเลือกนำข้อมูลพัฒนานี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด