โครงการ

Close

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์วัวแดง

โครงการอนุรักษ์วัวแดง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเพียงตัวเดียวหรือหลายตัว ไม่ใช่เรื่องที่เราแค่ดูแลสัตว์ป่าตัวหนึ่งเพียงลำพังเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ป่าด้วย อย่างเช่นการอนุรักษ์วัวแดงตัวหนึ่งที่เราต้องดูแลไปจนถึงบ้านของสัตว์ป่า พื้นที่ป่ารอบ ๆ อาหาร เพราะเมื่อไม่มีป่า ไม่มีอาหาร วัวแดงก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่และขยายพันธุ์ได้


เนื่องจาก “วัวแดง” เป็นสัตว์ที่มีรายชื่อในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังนั้น การอนุรักษ์วัวแดงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ป่า ผืนป่า และชุมชนที่ต้องมีแนวร่วมที่จะมุ่งมั่นฟื้นคืนประชากรวัวแดงด้วยการงดเว้นการล่าสัตว์และปล่อยให้วัวแดงอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

เพราะเมื่อวัวแดงอยู่รอด ผืนป่าก็อยู่รอดสมบูรณ์ และแนวร่วมชุมชนรอบพื้นที่ป่าก็อยู่รอดอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

และด้วยเหตุนี้เอง "มูลนิธิสุทธิรัตน์ วิทยา" ได้จัดทำโครงการ Goal Together ซึ่งเป็นการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน "โครงการอนุรักษ์วัวแดง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี" ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพัง แต่เราทำงานร่วมกับภาคี ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครทั่วไปในสังคม

โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าสู่ชนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำงานอนุรักษ์ เพราะเราเชื่อว่า "ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องควบคู่ไปกับความอยู่ดีกินดีของผู้คนและชุมชน ” 

 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
   ขยายจำนวนวัวแดงจากป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี เชื่อมต่อ ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี 
 2. วิธีการดำเนินการ
  -  ด้านชุมชน
  สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ และชุมชนในการเพาะพันธุ์วัวแดง ปรับสภาพวัวแดง ติดตามพฤติกรรม เฝ้าระวังการตัดไม้ - ล่าสัตว์ เสริมแหล่งอาหารสัตว์ ให้ความรู้กับชุมชน นักท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน และดำเนินกิจกรรมในชุมชน และเครือข่าย
  -  ด้านอาสาสมัคร นำอาสาสมัครเรียนรู้ และสนับสนุนงานชุมชน  
 3. กิจกรรมเด่น 
  การปล่อยวัวแดงสู่ป่าธรรมชาติ
 4. ระยะเวลาของโครงการ 3 - 5 ปี 
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ โครงการอนุรักษ์วัวแดง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

จากกิจกรรมคืนวัวแดงสู่ผืนป่า เรียนรู้คุณค่าความสมดุล ของโครงการ Goal Together รุ่น 1 ถือว่าเป้าหมายแรกสำเร็จได้ด้วยดี เป้าหมายต่อไปคอยเฝ้าติดตามและรอวันที่น้องวัวแดงได้กลับคืนสู่ผืนป่าอีกครั้งหลายคนได้พบคำตอบความหมายของคำว่า "อาสา" ในใจของตนเองหรือได้ปลุกสิ่งนี้ขึ้นมาในใจอีกครั้ง และได้แบ่งปันสู่สิ่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้คน หรือ ธรรมชาติ

กิจกรรมที่ได้ทำ สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์เพียงแค่ตนเอง แต่เราได้เผื่อไปถึงคนในอนาคต ให้เกิดความยั่งยืน

ขอขอบคุณ อาสาสมัคร Goal Together รุ่น1 เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ มวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดง เยาวชน และโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook