ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

โครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านน้ำอ้อม ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

        มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ดำเนินงานโครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ชุมชน และสรุปบทเรียนผ่านการจัดการความรู้ด้านการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชนของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านน้ำอ้อม ณ ทุ่งกุลาร้องไห้” อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินงานครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) ให้กับเกษตรกรและภายหลังจากการอบรมได้มีการจัดทำคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) ส่งมอบให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาไปสู่การขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

...ก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนโครงการฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ คือการจัดทำ MOA (Memorandum of Agreement) หรือ บันทึกข้อตกลงร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน “วิชาการพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการทางสังคม” เกษตรฟาร์มเชิงพาณิชย์สำหรับนักพัฒนา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร และบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้นับเป็นการทำงานยุคใหม่ อาศัยการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และหุ้นส่วนทางสังคม ปรับจูนวิธีคิด เพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกัน