ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

บริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

 ความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กไทยได้รับผลกระทบทางการศึกษาและมีความเสี่ยงที่จะขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้จำนวนเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. รวมทั้งสิ้น 56,016 คน ขณะที่ร้อยละ 41 หรือประมาณ 22,967 คน เป็นเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่กับปู่/ย่า หรือตา/ยาย เนื่องจากพ่อแม่ไปรับจ้างในเขตเมือง เดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ ขณะที่บางส่วนเป็นเด็กกำพร้า เพราะถูกทอดทิ้งหรือพ่อแม่หย่าร้าง

      ส่วนที่เหลือแม้จะอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ หรือพ่อ หรือแม่ หรืออาศัยกับญาติ แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนลดลง ขณะเดียวกันมีผู้ปกครองของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. หลายคนตกงาน ไม่มีรายได้ซึ่งโอกาสที่เด็กๆ ต้องออกจากระบบการศึกษามีสูง หากไม่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

      มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา   ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างหลากหลายในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยในเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา   ได้มอบเงินบริจาคพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ  จำนวน 1,000,000 บาท ในการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในหลายพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต