ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

จ.เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) ได้เข้าพบนางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ (ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือค่าอาหาร และค่ารักษาบาลสัตว์เจ็บป่วยของช้างและสัตว์อื่น ๆ รวมทั้ง สนับสนุนในเรื่องการหาพื้นที่ รวมถึงจ้างงานคนในชุมชนในการปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม