ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

     มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องช้างผ่านการศึกษาและวิจัยความเป็นอยู่ของช้าง ให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือช้างที่เจ็บป่วย ช้างที่ปลดระวางแล้ว(ช้างแก่) ช้างพิการ และสัตว์อื่นๆ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญเรื่องช้างและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

      มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับช้างไทยมาตลอด ด้วยสถานการณ์ของช้างไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งจากการสูญเสียพื้นที่ป่าอันเป็นแหล่งอาหาร

รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของปางช้างทั่วประเทศ ทำให้ขาดแคลนรายได้ที่จะนำมาดูแลทั้งค่าอาหารและยารักษาโรคของช้าง รวมถึงสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิฯ ด้วย

     มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ "ธนาคารอาหารช้าง (Foodbank for Elephant)" มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยเงินสนับสนุนดังกล่าว เพื่อนำไปสร้างแปลงปลูกพืชอาหารให้กับช้าง ช้างที่ปลดระวางแล้ว(ช้างแก่) และช้างพิการ(เจ็บป่วย) ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลักเรื่องการซื้ออาหารสำหรับช้างและสัตว์อื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการปลูกและตัดหญ้าเนเปีย อีกทั้ง ยังเป็นการลดปัญหาช้างป่าเข้าไปทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของคนในชุมชนอีกด้วย