ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

เครือข่ายโรงเรียนเบญจมิตร จ.ระยอง

      มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ได้จัดทำโครงการด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เพื่อสร้างความรู้ และตระหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิฯดำเนินงานร่วมกับ

  1. โรงเรียนบ้านสมานมิตร
  2. โรงเรียนวัดตาขัน
  3. โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
  4. โรงเรียนช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน บริบทของท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนได้ อีกทั้งทางโรงเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเป็นประเด็นการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยง บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้อื่น และยังใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรสอนการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ 

      เมื่อวันที่ 19-20 พ.ค. คณะทำงานมูลนิธิฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร (อ.ชูเกียรติ โกแมน) ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ รวมถึงให้คำแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์แบบเพอร์มาคัลเจอร์ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องของอาหารปลอดภัย  และตระหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค