ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

โรงเรียนวัดเขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

มูลนิธิฯ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการอบรม "การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน" ให้แก่คณะครู โรงเรียนวัดเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม


โดยมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาและการสร้าง Growth mindset, บุคลิกภาพและการพูดเพื่อนำเสนอ, การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยเกม


การจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ "โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้นแบบทางด้านการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถช่วยยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา