ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนผู้ปลูกข้าวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

โครงการสนับสนุนผู้ปลูกข้าวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้างอำเภอห้างฉัตร

    เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ   ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ร่วมกับ ผศ.ดร.ภูมน สุขวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.นันทวัตธ์ ไชยมงคล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้างอำเภอห้างฉัตร และทีมงานร่วมกันหารือเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง และติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในการเพาะปลูกข้าว ตามมาตรฐานอินทรีย์สากล (IFOAM) การติดตามประเมินโครงสร้าง ระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน แผนการใช้มาตรฐาน ซึ่งทางมูลนิธิฯได้สนับสนุนและผลักดัน ให้กลุ่มฯเป็นต้นแบบองค์ความรู้ให้กับชาวนาในพื้นที่ จ.ลำปาง