ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชน

ครอบคลุมพื้นที่่ 21 จังหวัด

    โครงการสนับสนุนหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มโอกาสและเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา

  มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมอบโอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ด้วยชุดสารานุกรมไทยที่มีเนื้อหาสาระความรู้ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทย ทั้งในแง่มุมของความหลากหลายเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ โดยเนื้อหาถูกแบ่งให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

    สำหรับการสนับสนุนหนังสือสารานุกรมไทย ให้กับโรงเรียนในความดููแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จำนวนรวมทั้งหมด 200 โรงเรียนนั้น มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ 21 จังหวัด นอกจากจะถูกนำไปไว้ในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้นอกเวลาเรียนแล้ว คุณครูยังได้นำหนังสือไปใช้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-เขียนของเด็กๆ ทั้งในวิชาหลักและวิชาเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนเป็นสำคัญ