ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนหนังสือสำหรับเด็ก ในความดูแลของมูลนิธิ CCF

สนับสนุนหนังสือสำหรับเด็ก ในความดูแลของมูลนิธิ CCF

มูลนิธิ CCF

 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา สนับสนุนหนังสือสำหรับเด็กในความดูแลของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน สนองความต้องการของผู้ใช้ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ รวม 106 โรงเรียน จำนวนเด็ก 6,667 คน ที่ได้รับหนังสือจากมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เพื่อใช้เป็นสื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 มููลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียน โดยได้รับการส่งมอบหนังสือประเภทต่าง ๆ รวม 81,985 เล่ม


การส่งมอบหนังสือในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ในความดูแลของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้มีโอกาสทางการศึกษา ได้อ่านและเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัย และช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ต่อไป